1. Šioje privatumo politikoje išdėstyti principai, kuriais vadovaujamasi renkant, tvarkant ir naudojant naudotojo informaciją, įskaitant asmens duomenis, svetainėje www.iluzijumuzejs.lv (toliau - svetainė).
 2. Svetainės naudotojų duomenis administruoja MB " Traukos slėnis " Cosmos Infinite Way filialas, kurio buveinė yra adresu Domā laukums 1, Ryga (toliau - "Iliuzijų muziejus").
 3. Privatumo apsauga, įskaitant Svetainės naudotojų asmens duomenų apsaugą, yra prioritetinė "Illusion Museums" veikla. Iliuzijų muziejus deda visas pastangas, įskaitant atsargumo priemones ir apsaugos priemones, kad užšifruotų perdavimus tarp naudotojų ir interneto serverio ir apsaugotų perdavimus tarp interneto serverio ir Kosmoso muziejaus kasos sistemos, naudodamas specialų šifruotą VPN ryšį. Be to, Iliuzijų muziejus atskiria duomenų bazės serverį nuo išorinio tinklo, kad Svetainės naudotojų perduodami asmens duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, sugadinimo, atskleidimo ar neįgaliotų asmenų prieigos.
 4. Naudodamasis Svetaine, Iliuzijų muziejus gali rinkti naudotojo duomenis, būtinus tinkamam visų Svetainės funkcijų veikimui. Visų pirma renkama informacija apie naudotojo buvimo vietą, naudojamo įrenginio IP, naudotojo veiklą Svetainėje ir vadinamieji slapukai. Daugiau apie slapukų rinkimo ir naudojimo principus Svetainės naudotojas gali sužinoti iš atskiros informacijos Svetainėje.
 5. Iliuzijų muziejus nenaudoja 4 dalyje nurodytų duomenų Svetainės naudotojams identifikuoti. Jei šie duomenys atskirai arba kartu su kita informacija leidžia nustatyti naudotojo tapatybę, jie laikomi asmens duomenimis ir jiems taikomi 6-16 dalyse aprašyti principai.
 6. Asmens duomenys Svetainėje tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau - BDAR).
 7. Duomenys tvarkomi pagal 2016 m. balandžio 27 d. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies 1 punkto f papunktį, t. y. tvarkyti duomenis būtina siekiant įgyvendinti teisėtus Iliuzijų muziejaus interesus, kurie apima Iliuzijų muziejaus svetainės veikimą ir per ją informavimą apie Iliuzijų muziejaus vykdomą veiklą.
 8. Duomenys renkami tam, kad Vartotojas galėtų naudotis visomis Svetainės funkcijomis.
 9. Duomenys tvarkomi tiek laiko, kiek reikia, kad Vartotojas galėtų visapusiškai naudotis Svetaine.
 10. Muziejų labui ir atskleidžiami įstaigoms, kurioms tai daryti leidžiama pagal įstatymą.
 11. Kiekvienas asmuo turi teisę susipažinti su savo duomenimis, juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą, taip pat prašyti perduoti duomenis.
 12. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo duomenys būtų tvarkomi.
 13. Vartotojas turi teisę pateikti skundą "Illusion Museum" priežiūros institucijai, t. y. Asmens duomenų apsaugos tarnybai, Elijas g. 17, LV-1050, RIGA .
 14. Asmens duomenys teikiami savanoriškai, tačiau jų gali prireikti norint naudotis visomis Svetainės funkcijomis.
 15. Sprendimai dėl pateiktų asmens duomenų nėra priimami automatizuotomis priemonėmis.
 16. Galite kreiptis į Iliuzijų muziejų , įskaitant asmenį, Iliuzijų muziejaus vardu atliekantį duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, raštu 1 dalyje nurodytu registruotos buveinės adresu arba elektroniniu būdu šiuo el. pašto adresu: info@iluzijumuzejs.lv.
 17. Apskritai, kad galėtumėte naudotis Svetainės funkcijomis, jums nereikia atsidaryti paskyros ar prisijungti prie Svetainės.
 1. Jei norite įsigyti bilietus į "Illusion" organizuojamus renginius, muziejui reikalingi registracijos formose pateikti asmens duomenys.
 2. Ši privatumo politika taikoma tik Svetainei. Iliuzijų muziejus neatsako už svetainių, į kurias Svetainės naudotojai patenka per Svetainėje pateiktas nuorodas, principus ir privatumo politiką.
 3. Apie bet kokius šio dokumento pakeitimus Svetainės naudotojams pranešama skelbiant informaciją Svetainėje.
specialus pasiūlymas

10%

išleiskite 30€ ir gaukite 10% nuolaidą
(dovanų kuponai taip pat skaičiuojami)

Kupono kodas: GIFT10